กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลตรวจ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชุมประจำเดือน
ประชุมประจำเดือน
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายชุดผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง “ถือตะกร้า นุ่งผ้าซิ่น หิ้วปิ่นโต”
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายชุดผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง “ถือตะกร้า นุ่งผ้าซิ่น หิ้วปิ่นโต”
 
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ป่วยติดเตียง
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ป่วยติดเตียง
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 
 
 
[ 08-07-2563] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ 
[ 01-05-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ   ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรปชช.ฯเพื่อติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้างฯ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรปชช.ฯเพื่อสมัครเรียนในระดับปฐมวัย ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรปชช.ฯเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรปชช.ฯเพื่อลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรปชช.ฯเพื่อลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรปชช.ฯเพื่อลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 
 
 
[ 21-05-2563] เอกสารประกวดราคาถนนลาดยาง ม.15-ม.12   เอกสารประกวดราคาถนนลาดยาง ม.15-ม.12 เอกสารประกวดราคาถนนลาดยาง ม.15-ม.12 
[ 21-05-2563] ร่างขอบเขตงานถนนลาดยาง ม.15-ม.12   ร่างขอบเขตงานถนนลาดยาง ม.15-ม.12 ร่างขอบเขตงานถนนลาดยาง ม.15-ม.12 
[ 21-05-2563] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ม.15-ม.12   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ม.15-ม.12 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ม.15-ม.12 
[ 21-05-2563] ร่างขอบเขตงาน ม.14 ต.ตรวจ - บ.สำโรง ต.แจนแวน   ร่างขอบเขตงาน ม.14 ต.ตรวจ - บ.สำโรง ต.แจนแวน ร่างขอบเขตงาน ม.14 ต.ตรวจ - บ.สำโรง ต.แจนแวน 
[ 21-05-2563] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างถนนลาดยาง ม.14ต.ตรวจ-บ.สำโรง ต.แจนแวน   ประกาศจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.14 ต.ตรวจ - บ.สำโรง ต.แจนแวน ประกาศจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.14 ต.ตรวจ - บ.สำโรง ต.แจนแวน เอกสารประกวดราคาถนนลาดยาง ม.14 ต.ตรวจ - บ.สำโรง ต.แจนแวน เอกสารประกวดราคาถนนลาดยาง ม.14 ต.ตรวจ - บ.สำโรง ต.แจนแวน 
 
 
 
[ 17-06-2563] ประกาศผลผู้ชนะถนนลาดยาง ม.15-ม.12   ประกาศผลผู้ชนะถนนลาดยาง ม.15-ม.12 
[ 17-06-2563] ประกาศผลผู้ชนะถนนลาดยาง ม.14-บ.สำโรง ต.แจนแวน   ประกาศผลผู้ชนะถนนลาดยาง ม.14-บ.สำโรง ต.แจนแวน 
[ 24-04-2563] ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา e-bidding ถนนลาดยาง ม.5 และม.9-ม.7   ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา e-bidding ถนนลาดยาง ม.5 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา e-bidding ถนนลาดยาง ม.9-ม.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [ 10-07-2563 ]การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 
  [ 10-07-2563 ]ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย (Save Zone,No New Face) (YouthTubers)
  [ 10-07-2563 ]เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับงานเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่ อปท.
  [ 10-07-2563 ]ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19
  [ 10-07-2563 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561[[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
 
 
 
 [ 10-07-2563 ]การคัดเลือกครูและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563
 [ 10-07-2563 ]รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 ด้านที่ 1 หน่วยที่ 9[][][][][][]
 [ 10-07-2563 ]ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 10-07-2563 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 10-07-2563 ]การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ( โทร.09-1020-2588 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.