กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารตำบลตรวจ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ตำบลตรวจ มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2565  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ
 
 
 โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลตรวจ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพเศรษฐกิจ
______________________________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

ระบบเศรษฐกิจ

6                1 การเกษตร

อาชีพของประชาชนตำบลตรวจ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และมีการปลูกพืชด้านการเกษตรกรรมที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบล เช่น นาข้าว สวนยางพารา ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลังและมีการรวมกลุ่มกัน เช่นกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านตะแตรว ม.14 ที่มีการผลิตข้าวและแปรรูปสามารถส่งขายไปที่ต่างๆได้

ดังตารางแสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ นาข้าว สวนยางพารา

บ้าน

หมู่

การใช้ประโยชน์จากที่ดิน(ไร่)

นาข้าว

สวนยางพารา

การเกษตรอื่นๆ

(อ้อย,มันสำปะหลังฯลฯ)

บ้านตรวจ

1

1,678

468

1,715

บ้านเที่ยงสูง

2

1,190

317

1,582

บ้านโนนทอง

3

1,512

520

1,572

บ้านหนองหว้า

4

1,416

267

1,572

บ้านฉลีก

5

2,913

634

1,950

บ้านเตาแดก

6

1,600

485

1,679

บ้านน้อย

7

2,292

566

2,010

บ้านเกาะตรวจ

8

1,493

589

1,863

บ้านพรมคาต

9

1,839

407

1,582

บ้านขาคีม

10

1,152

218

1,400

บ้านหนองมะแซว

11

3,492

578

1,731

บ้านใหม่ไทยเจริญ

12

1,907

450

1,424

บ้านโชคชัย

13

1,367

414

1,688

บ้านตะแตรว

14

2,235

362

1,633

บ้านตรวจ

15

1,640

476

1,704

รวม

27,726

6,751

25,105

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอศรีณรงค์ ข้อมูล ปี 2562

ปัญหาสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมก็คือ เกษตรกรขาดการพัฒนาอาชีพ หลังฤดูเก็บเกี่ยวจะอพยพไปทำงานในต่างถิ่น แหล่งน้ำต่าง ๆ ในฤดูแล้งจะไม่เพียงพอต่อการเกษตรกรรม สำหรับผลผลิตที่ได้รับจากการทำนาข้าวหากเปรียบเทียบจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนแล้วในภาพรวมถือได้ว่ายังขาดทุน เพราะเกษตรกรลงทุนด้านปัจจัยการผลิตสูง สำหรับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีการปลูกคือ ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง เมล่อน ไม้ยูคา และพืชเศรษฐกิจต่างๆ ในปัจจุบันเกษตรกรได้ให้ความสนใจและปลูกกันมากขึ้น

2 การปศุสัตว์ เกษตรกรตำบลตรวจส่วนใหญ่มีการเลี้ยงสัตว์แบบครัวเรือนเช่นมีการเลี้ยงไก่ เป็ด ไว้กินไข่ และมีการเลี้ยงไว้จำหน่ายคือการเลี้ยงสุกร โค กระบือ และการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

3 การบริการ ตำบลตรวจมีผู้จดทะเบียนกิจการด้านการให้บริการ ดังนี้

- ขายอะไหล่/อุปกรณ์รถมอเตอร์ไซด์ จำนวน 5 ราย

- ขายอุปกรณ์การก่อสร้าง จำนวน 2 ราย

- รับซื้อ-ขาย ของเก่า จำนวน 8 ราย

- รับซื้อ-ขายสินค้าทางการเกษตร จำนวน 3 ราย

- ขนส่งสินค้าทางการเกษตร จำนวน 4 ราย

- ร้านขายอาหารตามสั่ง จำนวน 2 ราย

- ร้านขายของชำ เบ็ดเตล็ด จำนวน 14 ราย

- ขายอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียน จำนวน 2 ราย

- ขายอุปกรณ์ทางการเกษตร จำนวน 3 ราย

- ร้านผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์/เครื่องเสียง จำนวน 2 ราย

- ขายน้ำผลไม้ปั่น/กาแฟ จำนวน 1 ราย

- ขายถ่าน จำนวน 1 ราย

- ขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 ราย

- การบริการรถบัสนำเที่ยว จำนวน 1 ราย

- การบริการเครื่องเสียง,รถแห่ไฟประดับ จำนวน 2 ราย

- การบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 ราย

4 การท่องเที่ยว ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นรูแบบและเป็นที่นิยมของคนทั่วไป

5 อุตสาหกรรม ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะมีแต่อุตสาหกรรมในครัวเรือน

6 แรงงาน ประชาชนตำบลตรวจจะใช้แรงงานในพื้นที่ในการทำไร่ ทำนา ทำสวน เช่นการทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย การทำสวนยางพารา และการทำนา และมีแรงงานบางส่วนที่ไปทำงานต่างจังหวัด

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ( โทร.09-1020-2588 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.