กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารตำบลตรวจ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ตำบลตรวจ มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2565  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ
 
 
  โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลตรวจ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
______________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

1 การศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 7 แห่ง ดังนี้

ที่

สถานศึกษา

จำนวน

บุคลากร

(คน)


ระดับและจำนวนนักเรียน(คน)

รวม

อนุบาล

ป.1-ป.3

ป.4-ป.6

ม.1-ม.3

ม.4-ม.6

1

ร.ร.บ้านตรวจ

30

53

86

102

84

71

426

2

ร.ร.บ้านฉลีกหนองมะแซว

23

69

111

112

83

-

398

3

ร.ร.บ้านเกาะตรวจ

18

57

68

61

92

-

296

4

ร.ร.บ้านโนนทอง

12

26

54

65

-

-

157

5

ร.ร.บ้านหนองหว้า

20

27

59

56

62

-

224

6

ร.ร.บ้านน้อย

10

37

51

52

-

-

150

7

ร.ร.บ้านเตาแดก

7

17

25

32

-

-

81


รวม

120

286

454

480

321

71

1,732

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวน 3 แห่ง ดังนี้

ที่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัด

จำนวน

บุคลากร

จำนวนเด็กปฐมวัย(คน

อายุ 2 ปี

อายุ 3 ปี

อายุ 4 ปี

รวม

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉลีก

อบต.ตรวจ

7

11

42

20

80

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชคชัย

อบต.ตรวจ

6

11

34

19

70

3

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโมฬีวงษา

กรมการศาสนา

8

39

36

39

122

รวม

21

61

112

78

272

ที่มา : ส่วนการศึกษา อบต.ตรวจ ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

3. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลตรวจ เป็นศูนย์บริการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีณรงค์ เพื่อรองรับระบบการศึกษานอกโรงเรียนของประชาชนตำบลตรวจ มีจำนวน 4 แห่ง ได้แก่

3.1 ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านน้อย

3.2 ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านตรวจ

3.3 ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านฉลีก

3.4 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเที่ยง

2 สาธารณสุข

-  ศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชน ๑5 แห่ง

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล 2        แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลตรวจ ตั้งอยู่ที่บ้านตรวจ หมู่ 15 ต.ตรวจ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านเกาะตรวจ ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะตรวจ หมู่ 8

โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลทั้งสองแห่ง ให้การบริการด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การป้องกันโรค การรักษาโรคต่างๆ

3 อาชญากรรม ในพื้นที่ตำบลตรวจเป็นพื้นที่ที่มีการอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน อยู่กันแบบพี่แบบน้อง จึงไม่มีปัญหาอาชญากรรมต่างๆ

4 ยาเสพติด สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ตำบลตรวจ ถือว่ายังไม่เป็นปัญหาที่เด่นชัด จะมีก็แต่เพียงกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดเท่านั้น

5 การสังคมสงเคราะห์

ตารางแสดงข้อมูลการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ มีดังนี้

ประเภท

จำนวน/คน

ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)

1,655

ผู้พิการ

441

ผู้ป่วยเอดส์

19

รวม

2,115

ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชน อบต.ตรวจ ณ เดือนมิถุนายน 2562

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ( โทร.09-1020-2588 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.