กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารตำบลตรวจ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ตำบลตรวจ มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2565  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ
 
 
 โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลตรวจ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
______________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

ระบบบริการพื้นฐาน

1 การคมนาคมขนส่ง ตำบลตรวจมีสายทางหลักการคมนาคมขนส่ง ดังนี้

- ถนนลาดยาง สายศีขรภูมิ – สังขะ (หมายเลข 2371) มีเส้นทางผ่านบ้านตรวจหมู่ที่ 1, 15

- ถนนลาดยางภายในตำบลตรวจ สายที่ 1 ถนนลาดยางสายบ้านตรวจ – บ้านฉลีก สายที่ 2ถนนลาดยางสายบ้านฉลีก-เตาแดก-เที่ยงสูง-โนนทอง-เกาะตรวจ-โชคชัย-หนองหว้า-พรมคาต สายที่ 3 ถนนลาดยางสายบ้านขาคีม-พรมคาต สายที่ 4 ถนนลาดยางสายกลางหมู่บ้านตะแตรว สายที่ 5 ถนนลาดยางสายบ้านน้อย-บ้านฉลีก สายที่ 6 ถนนลาดยางสายกลางหมู่บ้านตรวจหมู่ 1 หมู่ 15

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน มีประมาณ 44 สาย มีระยะทางประมาณ 6,188 เมตร

- ถนนหินคลุก มีประมาณ 56 สาย ระยะทางประมาณ 20,505 เมตร

- ถนนดิน มีทั้งหมด 49 สาย ระยะทางประมาณ 12,500 เมตร

2 การไฟฟ้า

ครัวเรือนตำบลตรวจ มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน แต่ยังมีความต้องการไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรที่ยังความต้องการอยู่

3 การประปา

ครัวเรือนตำบลตรวจ มีประปาหมู่บ้านใช้ในการดำรงชีวิต ดังนี้

ประปาผิวดิน

- ขนาดกลาง 4 แห่ง ประปา ม.2 ม.4 ม.10 ม.12

- ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ประปา ม.7 ม.8 ม.9

- ขนาดใหญ่มาก 3 แห่ง ประปา ม.3 ม.5 ม.15

ประปาบาดาล 2 แห่ง ประปา ม.1 ม.11

4 ระบบการสื่อสารไร้สาย

ประชาชนตำบลตรวจส่วนใหญ่มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ชนิดมือถือในการติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น Facebook , Line อินเตอร์เน็ตประชารัฐในหมู่บ้าน ทำให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความสะดวกในการดำเนินชีวิตมากขึ้น

5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ปัจจุบันประชาชนตำบลตรวจ มีการสั่งวัสดุ ครุภัณฑ์ จากบริการของเอกชนเป็นส่วนใหญ่ เช่นการสั่งของจากเคอร์รี่ และยังมีการใช้บริการทางไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ แต่ภายในพื้นที่ หรืออำเภอฯยังไม่ที่ทำการไปรษณีย์ จึงจำเป็นต้องใช้บริการทำการไปรษณีย์อำเภอสังขะ และที่ทำการไปรษณีย์อำเภอศีขรภูมิ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ( โทร.09-1020-2588 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.