กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารตำบลตรวจ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ตำบลตรวจ มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2565  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ
 
 
  โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลตรวจ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   แบบรูปฝายชลอน้ำบ้านตรวจ ม.15  แบบรูปฝายชลอนำบ้านตรวจ ม.15 ปร.5 และ ปร.4 ฝายชลอน้ำบ้านตรวจ ม.15   23-09-2563  22  1
2   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฝายชลอน้ำบ้านตรวจ ม.15  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฝายชลอน้ำบ้านตรวจ ม.15 เอกสารประกวดราคาฝายชลอน้ำบ้านตรวจ ม.15   23-09-2563  21  0
3   แบบรูปรายละเอียดถนนลาดยาง ม.9-บ้านน้อย ม.7  แบบรูปรายละเอียดถนนลาดยาง ม.9-บ้านน้อย ม.7 แบบรูปรายละเอียดถนนลาดยาง ม.9-บ้านน้อย ม.7 แบบรูปรายละเอียดถนนลาดยาง ม.9-บ้านน้อย ม.7   04-09-2563  16  1
4   แบบรูปรายละเอียดถนนลาดยาง ม.9-บ้านน้อย ม.7  แบบรูปรายละเอียดถนนลาดยาง ม.9-บ้านน้อย ม.7 แบบรูปรายละเอียดถนนลาดยาง ม.9-บ้านน้อย ม.7 แบบรูปรายละเอียดถนนลาดยาง ม.9-บ้านน้อย ม.7 แบบรูปรายละเอียดถนนลาดยาง ม.9-บ้านน้อย ม.7   04-09-2563  16  0
5   แบบรูปรายละเอียดถนนลาดยาง ม.9-บ้านน้อย ม.7  แบบรูปรายละเอียดถนนลาดยาง ม.9-บ้านน้อย ม.7 แบบรูปรายละเอียดถนนลาดยาง ม.9-บ้านน้อย ม.7 แบบรูปรายละเอียดถนนลาดยาง ม.9-บ้านน้อย ม.7 แบบรูปรายละเอียดถนนลาดยาง ม.9-บ้านน้อย ม.7   04-09-2563  17  0
6   แบบรูปรายละเอียดถนนลาดยาง ม.14-ม.7 ช่วงที่ 2  แบบรูปรายละเอียดถนนลาดยาง ม.14-ม.7 ช่วงที่ 2 แบบรูปรายละเอียดถนนลาดยาง ม.14-ม.7 ช่วงที่ 2 แบบรูปรายละเอียดถนนลาดยาง ม.14-ม.7 ช่วงที่ 2   04-09-2563  8  0
7   แบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ม.14-ม.7 ช่วงที่ 2  แบบรูปรายละเอียด แบบรูปรายละเอียด แบบรูปรายละเอียด   04-09-2563  8  0
8   ร่างขอบเขตงานถนนลาดยางบ้านพรมคาต ม.9-บ้านน้อย ม.7  ร่างขอบเขตงาน ร่างขอบเขตงาน   04-09-2563  6  0
9   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ บ้านพรมคาต ม.9-บ้านน้อย ม.7  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างถนนลาดยางฯ ม.9-ม.7 เอกสารประกวดราคาถนนลาดยาง ม.9-ม.7   04-09-2563  10  0
10   ร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ม.14-ม.7 ช่วงที่ 2  ร่างขอบเขตงาน ร่างขอบเขตงาน   04-09-2563  9  0
11   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ม.14-บ้านน้อย ม.7 (ช่วงที่ 2)  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างถนนลาดยางฯ ม.14-ม.7 (ช่วงที่ 2) เอกสารประกวดราคาถนนลาดยางฯ ม.14-ม.7 (ช่วงที่ 2)   04-09-2563  6  0
12   เอกสารประกวดราคาถนนลาดยาง ม.15-ม.12  เอกสารประกวดราคาถนนลาดยาง ม.15-ม.12 เอกสารประกวดราคาถนนลาดยาง ม.15-ม.12   21-05-2563  21  22
13   ร่างขอบเขตงานถนนลาดยาง ม.15-ม.12  ร่างขอบเขตงานถนนลาดยาง ม.15-ม.12 ร่างขอบเขตงานถนนลาดยาง ม.15-ม.12   21-05-2563  20  10
14   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ม.15-ม.12  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ม.15-ม.12 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ม.15-ม.12   21-05-2563  22  6
15   ร่างขอบเขตงาน ม.14 ต.ตรวจ - บ.สำโรง ต.แจนแวน  ร่างขอบเขตงาน ม.14 ต.ตรวจ - บ.สำโรง ต.แจนแวน ร่างขอบเขตงาน ม.14 ต.ตรวจ - บ.สำโรง ต.แจนแวน   21-05-2563  20  5
16   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างถนนลาดยาง ม.14ต.ตรวจ-บ.สำโรง ต.แจนแวน  ประกาศจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.14 ต.ตรวจ - บ.สำโรง ต.แจนแวน ประกาศจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.14 ต.ตรวจ - บ.สำโรง ต.แจนแวน เอกสารประกวดราคาถนนลาดยาง ม.14 ต.ตรวจ - บ.สำโรง ต.แจนแวน เอกสารประกวดราคาถนนลาดยาง ม.14 ต.ตรวจ - บ.สำโรง ต.แจนแวน   21-05-2563  22  12
17   ร่างขอบเขตงาน ม.9-ม.7  ร่างขอบเขตงาน ม.9-ม.7 ร่างขอบเขตงาน ม.9-ม.7 ประกาศจัดจ้างถนนลาดยาง ม.9-ม.7 ประกาศจัดจ้างถนนลาดยาง ม.9-ม.7 เอกสารประกวดราคาถนนลาดยาง ม.9-ม.7 เอกสารประกวดราคาถนนลาดยาง ม.9-ม.7   08-04-2563  17  30
18   เอกสารประกวดราคาถนนลาดยาง ม.5  เอกสารประกวดราคาถนนลาดยาง ม.5 เอกสารประกวดราคาถนนลาดยาง ม.5   08-04-2563  16  7
19   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศจัดจ้างถนนลาดยาง ม.5 ประกาศจัดจ้างถนนลาดยาง ม.5   08-04-2563  15  9
20   ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน ม.5  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ม.5 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ม.5   07-04-2563  28  10
 หน้า 1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ( โทร.09-1020-2588 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.