กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลตรวจ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด
______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นางธารารัตน์ สมชอบ
นางธารารัตน์ สมชอบ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายถนอม สีวิสุทธิ์
นายถนอม สีวิสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสิริมาศ ธุรินไธสงค์
นางสาวสิริมาศ ธุรินไธสงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายปิยะ ต้องถือดี
นายปิยะ ต้องถือดี
นักพัฒนาชุมปฏิบัติการ
พ.จ.อ.เมธี ตาเลิศ
พ.จ.อ.เมธี ตาเลิศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายวีระ มีแสง
นายวีระ มีแสง
นายมนตรี ม่วงอ่อน
นายมนตรี ม่วงอ่อน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายภานุวัฒน์ ทาพันธ์
นายภานุวัฒน์ ทาพันธ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนันทิกา วิเศษลักษณ์
นางสาวนันทิกา วิเศษลักษณ์
ผู้ช่วย จพง. ธุรการ
นายเดชา ม่วงอ่อน
นายเดชา ม่วงอ่อน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายล้วน บุญศรี
นายล้วน บุญศรี
พนักงานตกแต่งสวน
นายสมพงค์ มีนิสัย
นายสมพงค์ มีนิสัย
พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกน้ำ)
นายบุญมี สุขวิเศษ
นายบุญมี สุขวิเศษ
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายสมศักดิ์ บุญแต้ม
นายสมศักดิ์ บุญแต้ม
คนงานจ้างเหมาบริการ
นางบัวแพง ทองอ้ม
นางบัวแพง ทองอ้ม
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายสง่า ม่วงอ่อน
นายสง่า ม่วงอ่อน
คนงานจ้างเหมาบริการ
นานสมจิน จันสอน
นานสมจิน จันสอน
คนงานจ้างเหมาบริการ
 นายวรายุทธ ดุถิยาวัตร
นายวรายุทธ ดุถิยาวัตร
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายเอื้อม ม่วงอ่อน
นายเอื้อม ม่วงอ่อน
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายทวี บุญเติม
นายทวี บุญเติม
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายสมัคร บุญเสก
นายสมัคร บุญเสก
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายเลิศศักดิ์ ป้องภัย
นายเลิศศักดิ์ ป้องภัย
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายเด่นชัย บุญทัน
นายเด่นชัย บุญทัน
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายยืนยงค์ ตาเลิศ
นายยืนยงค์ ตาเลิศ
คนงานจ้างเหมาบริการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ( โทร.09-1020-2588 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.